Data Views

Total Plants: 20
  CSV  Excel  PDF

Click on column headings to sort table by that column
Plant
Atractylis chinensis ( Ts'Ang Shu )
Brasenia peltata ( Shun , Shui K'Uei , Hsien Mao Chiu , Shun Ts'Ai , Chu Shun )
Carissa edulis
Curculigo ensifolia
Cyperus rotundus ( Boeai , Mota , So Ts'Ao , Hama-Suge , Woeta , Topalak , Tage-tage , Souchet , Hsiang Fu , Hsiang Fu Tzu , Teki , Musta , Muskezamin , Roekoet teki , So Ken Chiu , Mutha , Mustaka )
Dioscorea quinqueloba ( Shu Yu Chiu , Shan Pei Hsieh , Kuo Shan Lung )
Ficus pumila ( Pi Li , Mu Lien , Sop , Kuei Man T'Ou , Mu Man T'Ou )
Foeniculum vulgare ( Shbint , Finocchio Forte , Tzu Mo , Hui Hsiang Chiu , Uikyo , Adas pedas , Anis , Adas londa , Rezene , Adas landi , Shih Lo , Fennel , Ama-Uikyo , Tzu Mu Lo , Hinojo , Kaneer Razbana , Raziyane , Anis Vert , Shamar , L'Anis , Karasu-Uikyo , Comino , La Nuit , Hsiao Hui Hsiang )
Gastrodia elata ( T'Ien Ma , Huan T'Ung Tzu , Onino-Yagara , Ch'Ih Chien )
Helichrysum caespititium
Leonurus sibiricus ( Mehaziki , I Mu , Tebing agu , T'Ui , Ginjean , Ch'Ung Wei , Yeh T'Ien Ma )
Nandina domestica ( Nan Chu , Siro-Nanten , Nan T'Ien Chu )
Nelumbo nucifera ( Lotus,Blue , Ho Lien Hua , Lien Shih , Mi , Ti , Lien Tzu Hsin , Lien Ou , Fo Tso Hsu , Fu Ch'U , Ho Yeh , Hasu , Hung Pai Lien Hua , Han T'Ao , Ho , Lien , Shih Lien Tzu , Hsia , I , Chieh Fen , Lien Hua , Ou Fen , Lotus Bean , Ou , Lien I , Lien Tzu , Ch'Ieh , Kaya )
Paliurus ramosissimus ( Pai Chi )
Phoenix dactylifera ( Khurma , Date , Hurma Agaci , Tamur , Wu Lou Zi , Dattes , Palma Datil , Datil , Dattier )
Prunus pseudocerasus ( Han T'Ao , Yai Mi , Ying T'Ao )
Rubus thunbergii ( Piao , P'Eng Lei )
Setaria italica ( Ch'Ing Liang Mi , Hsiao Mi , Liang , Shu , Pai Liang Mi , Huang Liang Mi , Ku Tzu )
Solanum nigrum ( Morelle Noir , Gurkamai , Long Kui , E'Nab Adh Dhib , Solatro Nero , Black Nightshade , T'Ien P'Ao Ts'Ao , Manman Lanman , T'Ien Ch'Ieh Tzu , Ituzumu , Enab Ez Zhib , L'Homme , Lanment , Ranti , Morelle Noire , Alaman , Lanman Noir , Yerba Mora , Terong meranti , Hierba Mora , Lung K'Uei , Morete , Lanman , Inu-Hozuki , Lao Ya Yen Ching Ts'Ao , E'Nab Ath Tha'Lab , Nightshade,Black )
Zanthoxylum sp ( Prickly Ash , Kou Chiao , Chiao , Ti Chiao , Chu Chiao , Toothhache Tree , Clava Erculea , Frassino Spinoso , Hercules Club , Chiao Po Chiu , Wan Chiao , Chin Chiao )