Data Views

Total Plants: 126
  CSV  Excel  PDF

Previous1234567
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Tephrosia spinosa
Trichosanthes bracteata ( O-Karasu-Uri )
Trichosanthes kirilowii ( T'Ien Kua , Kua Lou , Karo(To-Karasu-Uri) )
Trichosanthes multiloba ( Kua Lou , Kuo Lou , Qua Lau , T'Ien Hua Fen , Pai Yao )
Vigna unguiculata ( Chiang Tou , Pois Inconnu )
Vitis corniculata ( Tzu Ko )