Data Views

Total Plants: 39
  CSV  Excel  PDF

Previous12
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Nelumbo nucifera ( Ho , Ti , Lien Hua , Ho Yeh , Fo Tso Hsu , Fu Ch'U , Han T'Ao , Hsia , Lien I , Ho Lien Hua , Hung Pai Lien Hua , Ch'Ieh , Lotus,Blue , Kaya , Chieh Fen , Ou , Mi , Lien Tzu , Lien , Lien Tzu Hsin , Lien Shih , Hasu , Lotus Bean , Lien Ou , Ou Fen , I , Shih Lien Tzu )
Orobanche ammophyla ( Lieh Tang , Jou Tsung Jung , Ts'Ao Tsung Jung )
Orobanche epithymum
Panax ginseng ( Jen Shen , Jen Shen Chiu , Ren Shen , Otane-Ninzin , Shen Lu , Shen Ts'Ao )
Papaver somniferum ( Hashas , Adormidera , Poppy , O P'Ien , O Fang , Chandu , Opium , Madat , Kheshkhash Abu Al Noum , Gelinjik , Poppy,Opium , Ya P'Ien , Opium Poppy , Tengkoh , O Fu Jung , Yu Mi , Adormidero )
Phelypaea salsa
Photinia serrulata ( O-Kaname-Moti )
Plantago major ( Sangkuwah , Sei Ohr Re , Sangka buwah , Buyuk Sinirliot , Oba-Ko , Meloh kiloh , Llanten Mayor , Ch'E Ch'Ien , Plantain , Daum sejumbok , Bazir Dam Bil , Tarkuz , Lisan Al Hamal , Sembung otot , Gechi Qulaghi , Sangkubah , Suri pandak , Arnoglossa , Ekur anjing (Dog tail) , Wegerlich , Otot ototan , Llanten )
Polygala sibirica ( Hsiao Ts'Ao , Yuan Chih Jou , Yuan Chih , Yao Jao )
Psoralea corylifolia ( Cot Chu , Ku Tzu , Pu Ku Chih , Pha Cot Chi , P'O Ku Chih )
Ranunculus scleratus ( K'U Chin , Cloffing , Shui Chin , Crowfoot,Acrid , Ti Shen , Shih Lung Jui )
Rhus semialata ( Fu Mu , Fu Yang , Yen Fu Tzu )
Rosa laevigana
Rosa laevigata ( Naniwa-Ibara , Chin Ying Tsu )
Styrax benzoin ( Ansokko-No-Ki , Benzoin , Gum Benzoin , Kemenyan , An Hsi Hsiang , Shui An Hsi Hsiang , An Hsi Yu , Ch'U Pei Hsiang , Asilbent )
Themeda gigantea
Tribulus terrestris ( Abrojo , Chi Li , Ji Li , Sha Yuan Chi Li , Kon Jarah , Hasach , Tu Chi Li , Pai Chi Li , Gokshura , Tzu , Gotub , Chih Hsing )
Tricholepis glaberrimum ( Mitabid , Brahmadandi )
Zanthoxylum piperitum ( Chiao Mu , Shu Chiao , Asakura-Zansho , Ch'Uan Chiao , Yama-Asakura-Zansho , Nan Chiao )