Data Views

Total Plants: 39
  CSV  Excel  PDF

Previous12
Show all rows. Click on column headings to sort table by that column
Plant
Nelumbo nucifera ( I , Lien , Ho , Fu Ch'U , Lien Tzu , Kaya , Mi , Lien Ou , Hasu , Ou , Lien Tzu Hsin , Ho Yeh , Han T'Ao , Ti , Lotus Bean , Chieh Fen , Hung Pai Lien Hua , Lien I , Lotus,Blue , Hsia , Shih Lien Tzu , Fo Tso Hsu , Lien Hua , Lien Shih , Ou Fen , Ch'Ieh , Ho Lien Hua )
Orobanche ammophyla ( Lieh Tang , Jou Tsung Jung , Ts'Ao Tsung Jung )
Orobanche epithymum
Panax ginseng ( Shen Lu , Jen Shen , Jen Shen Chiu , Otane-Ninzin , Ren Shen , Shen Ts'Ao )
Papaver somniferum ( O Fu Jung , Yu Mi , Gelinjik , Poppy,Opium , Madat , Adormidero , Poppy , Ya P'Ien , Adormidera , Opium , Hashas , O P'Ien , Opium Poppy , Chandu , Tengkoh , O Fang , Kheshkhash Abu Al Noum )
Phelypaea salsa
Photinia serrulata ( O-Kaname-Moti )
Plantago major ( Arnoglossa , Oba-Ko , Gechi Qulaghi , Llanten , Daum sejumbok , Tarkuz , Otot ototan , Sangka buwah , Suri pandak , Sei Ohr Re , Llanten Mayor , Meloh kiloh , Buyuk Sinirliot , Sembung otot , Bazir Dam Bil , Sangkubah , Ekur anjing (Dog tail) , Lisan Al Hamal , Ch'E Ch'Ien , Wegerlich , Plantain , Sangkuwah )
Polygala sibirica ( Hsiao Ts'Ao , Yao Jao , Yuan Chih Jou , Yuan Chih )
Psoralea corylifolia ( Ku Tzu , P'O Ku Chih , Pha Cot Chi , Cot Chu , Pu Ku Chih )
Ranunculus scleratus ( K'U Chin , Ti Shen , Crowfoot,Acrid , Shih Lung Jui , Cloffing , Shui Chin )
Rhus semialata ( Fu Yang , Yen Fu Tzu , Fu Mu )
Rosa laevigana
Rosa laevigata ( Chin Ying Tsu , Naniwa-Ibara )
Styrax benzoin ( Asilbent , Ansokko-No-Ki , Kemenyan , Gum Benzoin , Shui An Hsi Hsiang , An Hsi Yu , An Hsi Hsiang , Ch'U Pei Hsiang , Benzoin )
Themeda gigantea
Tribulus terrestris ( Chih Hsing , Kon Jarah , Pai Chi Li , Ji Li , Chi Li , Gotub , Tu Chi Li , Tzu , Abrojo , Hasach , Gokshura , Sha Yuan Chi Li )
Tricholepis glaberrimum ( Mitabid , Brahmadandi )
Zanthoxylum piperitum ( Ch'Uan Chiao , Shu Chiao , Yama-Asakura-Zansho , Chiao Mu , Asakura-Zansho , Nan Chiao )