Data Views

Total Plants: 5
  CSV  Excel  PDF

Click on column headings to sort table by that column
Plant
Abelmoschus manihot ( Tororo-Aoi , Kastuli )
Althaea officinalis ( Khatmah , Hatmi , Malvavisco , Ghasul , Marshmallow , Iviscus , Khitmi , Altea , Usubeni-Tati-Aoi , Mallow,Wild )
Cremastra appendiculata ( Saihai-Ran )
Malva rotundifolia ( Common Mallow , Hai-Aoi , Mallow,Round , Malva )
Malva sylvestris ( Malva , High Mallow , Zeni-Aoi , Ebegumeci )