Plant
Acanthopanax spinosum (Wu Chia P'I; Wu Chia P'I Chiu; Wu Chia)
Alpinia officinarum (Galangal; Man Chiang; Kucuk Galanga; Liang Chiang; Kao Liang Chiang)
Aquilaria agallocha (Chi Ku Hsiang; Lignum Aloes; Ch'Ing Kuei Hsiang; Huang Shu Hsiang; Ch'En Hsiang; Ma T'I Hsiang; Chen Xiang; Aguru; Chan Hsiang)
Brassica integrifolia
Brickellia veronicaefolia
Canscora diffusa
Cedrela mexicana
Correa alba
Corydalis ambigua (Ezo-Engosaku; Yen Hu So; Hsuan Hu So)
Cyperus rotundus (Roekoet teki; Mota; Souchet; Mustaka; Topalak; Muskezamin; Woeta; Hama-Suge; Musta; So Ken Chiu; Hsiang Fu Tzu; So Ts'Ao; Hsiang Fu; Tage-tage; Teki; Boeai; Mutha)
Dryobalanops aromatica (Dryobalanops; Mei Hua P'Ien; Pokok kapur burus (Baru campho; Mi Nao; Camphora; P'O Lu Hsiang; Su Nao; Kapurun; Chin Chiao Nao; Ts'Ang Lung Nao; Ch'Ing Ping P'Ien; Ping P'Ien; Kapur; Bing Pian; Ni Ping P'Ien)
Elettaria cardamomum (Krako; Ts'Ao Kuo; Kakule; Pai Tou K'Ou; Tou K'Ou; Cardamom)
Euphorbia tirucalli (Kayu patah tulang (Frac. wood); Paching tawa; Tulang-tulang; Milkbush; Tikel balung; Mentulang; Kayu urip; Pencil Tree)
Foeniculum vulgare (Shamar; Anis; La Nuit; Hui Hsiang Chiu; Uikyo; Kaneer Razbana; L'Anis; Tzu Mu Lo; Karasu-Uikyo; Raziyane; Adas landi; Tzu Mo; Shih Lo; Anis Vert; Adas londa; Ama-Uikyo; Shbint; Comino; Hsiao Hui Hsiang; Fennel; Finocchio Forte; Hinojo; Rezene; Adas pedas)
Hyoscyamus niger (Banj Barry; Henbane,Black; Banotu; Sukran; Hunabra-So; Giusguiamo; Black Henbane; Jusquiame; Henbane; Hiyosu; Altercum)
Leucosyke capitellata
Litchi chinensis (Li Chi Tzu; Quenepe Chinois; Litchi; Li Chih Ho; Reisi; Li Chih)
Parthenium hysterophorus (Absinthe Marron; Baille Lame; Absynthe Batarde; Escobita Amarga; Yerba Amarga; Escoba Amarga; Friega Platos; Balai Amer; Escoba De Puerco; Feuilles Bouton; Parthene Multifide)
Piper longum (Pi P'O Mu; Uzun Biber; Pepper,Long; Pi Po; Long Pepper)
Piper retrofractum (Chabai jawa (Java long pepper); Chabe sula; Chabean; Javanese Long Pepper; Vahl; Chabe alas; Longpepper,Java; Lada panjang (Long pepper))
Salvia miltiorrhiza (Wu Shen; Tan Shen; Dan Sen)
Santalum album (White Santal; White Sandalwood; Pai Chai T'An; Ai nitoe; Haoe meni; Chan T'An; Laki-laki; Chen T'An; Sandelhout; Chandana; Chandani; T'An Hsiang; Beyaz Santal; White Sandal; Chendana)
Tamarix articulata (Tamarisk)