Plant
Aegle sepiaria (Kou Chu)
Allium scorodoprasum (Ta Suan)
Amaranthus sp (Hsien)
Angelica polymorpha? (Tang Kuei)
Apium graveolens (Celeri Des Jardins; Celery; Kereviz; Apio; Celeri; Wood Marche; Krafus; Rabano; Han Ch'In; Apit Bord; Ch'In Ts'Ai; Ch'In; Celeri Marron; Karawez)
Aristolochia recurvilabra (Sheng Shu; Ch'Ing Mu Hsiang; Yuan Shu; Tu Hsing Ken; Tung Shu; Yun Shu; Hsiao Yuan Shu; Wu Shu; Pai Shu; P'Ing Shu)
Boehmeria nivea (Rami; Ramie; Ch'U Ma; Ortie Blanche; Madame Parquet; Rami-rami)
Broussonetia papyrifera (Ku Shu; Ch'U)
Caesalpinia sappan (Verzino; Sepang; Setjang; Su Fang Mu; Tjatjang; Sechang; Soga jawa; Soo Mook; Brasilete)
Canarium album (Lu Lan; Kan Lan; Ch'Ing Kuo)
Canarium pimela (Wu Lan)
Cannabis sativa (Bhang; Ma Jen Chiu; Ta Ma; Canamo; Bangue; Han Ma; Mariguana; Hint Keneviri; Hemp,Indian; Kenevir; Huang Ma; Ma Fen; Canamo Indio; Ganja; Tchene; Hemp; Qunnab; Huo Ma)
Capsella bursa-pastoris (Chi Ts'Ai; Ti Mi Ts'Ai; Shepherd'S Purse; Coban Cantasi; Pan Y Quesillo; Nazuna; Kees Al Rai'Y)
Cedrela sinensis (Ch'Un)
Celosia cristata (Urf Al Deek; Rebha mangsor; Djawer hajam; Makhmar; Chi Kuan; Djawer kotok; Rara ajam; Boenga tali; Khoroz Ibigi; Keito)
Chamaerops excelsa (Tsung Lu)
Cocos nucifera (Yeh Chung Chiu; Nyiur; Yueh Wang T'Ou; Cocotier; Kechambil; Niyu; Ipai; Coco; Coqueiro; Mata De Coco; Kelambir; Kerambir; Cocoyeur; Jeho; Drakht I Badinja; Hsu Yu; Kerambil; Yeh Tzu; Nyor; Cocoye; Noix De Coco; Kelapa; Palma De Coco; Kalapa; Cocotero)
Comptonia peregrina (Sweetfern)
Conioselinum univittatum (Mi Wu; Hsi Hsiung; Chiao Nao Hsiung; Ma Hsien Hsiung Ch'Iung; T'Ai Hsiung; Ch'Uan Hsiung; Ching Hsiung; Fu Hsiung; Hsiang Kuo)
Coriandrum sativum (Kisnis; Kozahla; Coriandrum; Dhanya; Cilantrico; Yuan Sui; Coriander; Culantrico; Culantro; Misima-Saiko; Koendoro; Penjilang; Ketumbar; Kuzbarah; Katumber; Hsiang Sui; Cilantro; Hu Sui)
Corydalis ambigua (Hsuan Hu So; Yen Hu So; Ezo-Engosaku)
Croton tiglium (Cheraken; Pa Tou; Simalakian; Kroton Agaci; Chengkian; Penchahar; Chemkian; Badau; Hazu)
Cyperus esculentus (Rumput haliya hitam; Juncia Avellanada; Hsiang Fu Tzu; Teki; Hsiang Fu)
Dianthus superbus (Ezo-Kawara-Nadesiko; Kawara-Nadesiko; Ch'U Mai)
Diospyros kaki (Kaki; Pai Shih; Hung Shih; Kasemek; Shih; Juan Tsao)
Elettaria cardamomum (Cardamom; Ts'Ao Kuo; Krako; Pai Tou K'Ou; Tou K'Ou; Kakule)
Elsholtzia cristata (Hsiang Ju)
Equisetum hyemale (Shavegrass; Buyuk Atkuyrugu; Mu Tsei; Tokusa)
Fagopyrum cymosum (Turu-Dokudami)
Fagopyrum esculentum (Qamh Al Baqar; Hua Ch'Iao; Ch'Iao Mai; Wu Mai; T'Ien Ch'Iao)
Foeniculum vulgare (Adas pedas; L'Anis; Uikyo; La Nuit; Ama-Uikyo; Finocchio Forte; Kaneer Razbana; Karasu-Uikyo; Anis; Raziyane; Adas landi; Adas londa; Tzu Mo; Shih Lo; Hui Hsiang Chiu; Fennel; Shbint; Tzu Mu Lo; Hinojo; Rezene; Shamar; Hsiao Hui Hsiang; Anis Vert; Comino)
Fraxinus pubinervus (K'U Li; Chin P'I; Ch'In P'I)
Gardenia florida (Hsien Chi; Mu Tan; Shan Hei Chih; Huang Chih Tzu; Hung Chih Tzu; Chih Tzu; Shan Chih Tzu; Chien Chi; Yueh Tao)
Gentiana scabra (Lung Tan; Ling Yu; Rindo)
Ginkgo biloba (Yin Hsing; Ityo; Pai Kuo; Icho; Yin Kuo)
Humulus japonicus (Lei Ts'Ao; Lai Mei Ts'Ao; Lu Ts'Ao)
Hyphaene thebaica
Indigofera tinctoria (Lan Ts'Ao; Lan Mien; Ta Ch'Ing; Ch'Ing Tai; Ch'Ing Ko Fen; Mu Lan; Civitagaci; Tien Hua; Nilini; Indigo)
Iris ensata (T'Ieh Sao Chou; Li Shih)
Leonurus sibiricus (Yeh T'Ien Ma; Tebing agu; Mehaziki; I Mu; Ch'Ung Wei; T'Ui; Ginjean)
Lindera sericea (Tiao Chang; Wu Chang)
Lindera strychnifolia (Tendai-Uyaku; Wu Yao)
Litchi chinensis (Li Chi Tzu; Litchi; Li Chih Ho; Reisi; Li Chih; Quenepe Chinois)
Malus sylvestris (Nai; Alma; Tuffah; Sufferjang; Apple; Pomme De France; Manzano; Maschanzkerapfel; Pomme D'Arbre; Hua Hung; Lin Ch'In; Pomi; Appelboom; Lai Ch'In; Pomme; Malum; Saio; Pommier; Appleseed; Manzana)
Mentha arvensis (Po Ho; Hakka; Bo He; Betch Di Coq; Fan Ho)
Momordica cochinchinensis (Mu Pie Tzu; Fan Muh Pu; Mu Bie Zi; Teruah; Mu Pieh Tzu; Turu-Reisi; Mu Hsieh)
Myriophyllum sp? (Chu Tsao; Shui Tsao; Shui Yun; Sai Tsao)
Myristica fragrans (Nutmeg; Kucuk Hindistancevizi Ag; Notenmuskaatboom; Jou Kou Hua; Jou Tou K'Ou; Mace; Noix De Muscade; Jou Tou Hua; Muscade; Jou Kuo; Kembang pala diluar; Nuez Moscada; Buah pala; Nux Moschata)
Nelumbo nucifera (Mi; Fo Tso Hsu; Ou Fen; Lien Tzu; Han T'Ao; Lien Hua; Ti; Hasu; Ch'Ieh; Lien; Shih Lien Tzu; Lien I; Lien Tzu Hsin; Hsia; I; Lien Ou; Ho Yeh; Ho Lien Hua; Fu Ch'U; Lien Shih; Chieh Fen; Kaya; Lotus,Blue; Hung Pai Lien Hua; Ho; Ou; Lotus Bean)
Oryza sativa (Nasi; Rice; Keng; Chaltook; Hsien; Perinj; Arroz; Pirinc; Saki; Timman; No; Ruz; Riz; Tao; T'U)
Panicum miliaceum (Chi; Millet; Men; P'Ei; Tzu; Busa; Shu; Chu; Ch'I; Akdari)
Papaver somniferum (Opium Poppy; Madat; Poppy,Opium; O Fang; Hashas; O P'Ien; Ya P'Ien; Yu Mi; Tengkoh; O Fu Jung; Adormidera; Opium; Chandu; Poppy; Gelinjik; Kheshkhash Abu Al Noum; Adormidero)
Phellodendron amurense (Miyama-Kihada; Oba-No-Kihada; Hiroha-No-Kihada; Po Mu; Huang Po; T'An Huan; Kihada; Amur Cork Tree)
Phragmites australis (Lu; Sazkamisi; P'Eng Nung; Ch'Uan; Chia; Wei)
Piper longum (Pepper,Long; Long Pepper; Pi Po; Pi P'O Mu; Uzun Biber)
Pisum sativum (Jung Shu; Ch'Ing Hsiao Tou; Wan Tou; Pwes; Petits Pois; Greenpea; Bezelye; Petit Pois)
Pollia japonica (Tu Jo; Tu Heng)
Polygonum bistorta (Snakeroot; Ch'Uan Shen; Bistorta; Tzu Shen; Kurtpencesi; Ibuki-Tora-No-O; Naterwurz; Mou Meng; Enjebar; English Serpentary)
Polygonum chinense (Ch'Ih Ti Li; Shan Ch'Iao Mai; Pokok semuloh (Constipation pl)
Polygonum filiforme (Chin Ssu Ts'Ao; Chin Hsien Ts'Ao)
Populus alba (Pai Yang; Hur; Uraziro-Hako-Yanagi; Qawagh; Tu Yao; Silverleaf Poplar; Pai Yang P'I Chiu; Ak Kavak; White Poplar)
Prunus domestica (Plum; Garden Plum; Susino; Prunier; Chia Ch'Ing Tzu; Li; Ameixeira)
Prunus mume (Pai Mei; Ume; Mei; Ch'Ing Mei; Wu Mei)
Prunus pseudocerasus (Yai Mi; Han T'Ao; Ying T'Ao)
Punica granatum (Dalima; Gangsalan; An Shih Liu; Pomogranado; Granado; Pomegranate; Rumman; Zakuro; Delima; Shan Shih Liu; Hannar; Nar; Grenade; Grenadier; Naragaci; Pomme Grenade; Granada; Dadima)
Pyrus spectabilis (Hai T'Ang)
Quercus sp (Tso; Ko; Hu Jo; P'O; Ch'Iu; Yu; Hu; Chou; Hsu; Oak; Akame-Gasiwa; Fou; Hsiang; Li; Chu; Tchinne; Roble)
Rosa multiflora (Ying Shih; Ch'Iang Wei; Ch'Iang Mi; No-Ibara; Fo Chien Hsiao)
Salvia japonica (Shui Ch'Ing; Shu Wei Ts'Ao; Wu Ts'Ao; Aki-No-Tamura-So)
Scirpus tuberosus (Wu Yu; Pi Ch'I; Fu Tzu; Pi Chi Fen; Ti Li)
Scutellaria macrantha (Tzu Ch'In; Huang Ch'In; Tu Fu; Su Ch'In)
Sedum erythrostictum (Ching T'Ien)
Smilax china (Pa Ch'Ia; Chin Kang Ken; China; Gadong saberang (Exotic gadong; Ubat raja (Royal medicine); Wang Kua Ts'Ao; T'Ieh Ling Chio; Saru-Tori-Ibara; Akar restong (Sore-nose med.); Ba Qia; Zarzaparilla; China Root; Chinaroot; Smilace; Sarsaparilla; Chinawurzel; Kinawortel; Squine; Gadong china (China gadon))
Solanum melongena (Aubergine; Belinjele; K'Un Lun Kua; Terong ungu (Purple eggplant); Ch'Ieh Ken; Enchong; Lo Su; Ch'Ieh; Berengena; Eggplant; Nasubi; Strychnos Kepaios; Nasu; Baingan; Terong manis (Sweet eggplant); Berengine; Terong hijau (Green eggplant); Berengene; Berenjena; Beregene; Melongene)
Sonchus oleraceus (T'U; Lechuguillo; Achicoria; Lechuguilla; Thistle,Tufty; Sow Thistle; Cerraja; Sowthistle; Gansedistel; Chicoree Marron; Esek Marulu; Thistle,Milky; Jo'Dhaidh; K'U Ts'Ai)
Sorghum bicolor (Thura; Kao Liang; Shu Shu; Bayaz Dari; Serce Darisi; Durra; Dari)
Syzygium aromaticum (Girofle; Clove; Cloves; Ting Hsiang; Chi She Hsiang; Mu Ting Hsiang; Karanfil; Ting Tzu Hsiang)
Thladiantha dubia (Wang Kua)
Trapa bispinosa (Shiu Li; Ling Chio; Ling; Lao Ling; Chi Shih)
Trichosanthes multiloba (Pai Yao; Qua Lau; Kuo Lou; T'Ien Hua Fen; Kua Lou)
Triticum aestivum (Lai; Hui Mien; Mien; Mai Fu; Trigo; Mai Ch'Ao; Cheng Ping; Mo Mo; Frumint; Pai Mien; Hsiao Mai; Mien Fen; Ka Shih Tso; Bugday; Man Tou; Fou Mai; Mai Fu Tzu; Wheat; Mien Chin)