C 3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL(6'-O-GALLOYL)-O->D-GLUCOPYRANOSIDE PDF

Back to previous
  1. Chemid

    345TRIMETHOXYPHENYL6OGALLOYLODGLUCOPYRANOSIDE
  2. Ubiquitous

    No